Gizlilik Politikası

Web Sitesi Aydınlatma Metni

By 12 Ocak 2022 No Comments

ÖZEL MERSİN ORTADOĞU HASTANESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçilerimiz;

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu(“Kanun”) uyarınca hastanemiz çalışanlarına ve hastanemiz ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması faaliyetlerini kanuna uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi (“Hastane”) olarak kişisel verilerinizi koruma altına aldığımızı ve bu konuda gerekli özen yükümlülüğünü gerçekleştirerek hasta mahremiyetini en yüksek düzeyde koruma altına almak ve işbu kişisel verileri koruma uyum projesi kapsamında tarafınıza bilgilendirme sağlamak istemekteyiz. 

 

 

 • VERİ SORUMLUSU

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca Hastane olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta ilgili Kanun’un uygun gördüğü kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun tutularak kişisel verilerinizi doğru, güncel, açık, belli amaca yönelik olarak, işlendiği amaca bağlantılı ve ölçülü şekilde, ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza ederek uygulama altına alacak, bununla beraber veri politikası gereğince imha, silme, anonimleştirme kriterlerine de uygun olarak veri işleme faaliyetlerini ve veri koruma politikasını gerçekleştirecektir.

 

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE AMAÇ

 

Hastane olarak kişisel verilerini aşağıda detaylı olarak yer alan amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Kişisel verileri koruma kanunu uyarınca genel nitelikli kişisel verileri koruma ve işleme amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Amaca uygun şekilde Hastane faaliyetlerini ve hizmetlerini gerçekleştirebilmek,
 • Gerek otomatik veriler ile, gerek internet ortamında, gerekse fiziki dosyalar ile edinilen verilerinizin ilgili belgeler üzerinde düzenlenmesini sağlamak,
 • Hastalarımızı ve ziyaretçilerimizi genel olarak faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek,
 • Hastalarımızın şikayetlerini öncelikle internet ortamından ve/veya fiziki ortamdan ilgili departmanlara aktarım sağlayarak şikayetlere en hızlı şekilde geri dönüş yapılabilmesini sağlamak,
 • 6698 sayılı kanun başta olmak üzere sair tüm mevzuatlar gereği yasal haklarımızı kullanabilmek,
 • İnternet ortamı başta olmak üzere değerli hastalarımız ve ziyaretçilerimizin hastanemize olan fiziki ziyaretlerinizi güvenlik amacıyla kayıt altına alabilmek,
 • Hastanemizi ve sizleri güvence altına alabilmek adına sadece kanunların getirmiş oldukları yükümlülükler uyarınca güvenlik faaliyetlerini yürütebilmek,
 • Hastanemiz nezdinde yapılmış ve yapılması planlanmış olan işe alım süreçlerini en doğru şekilde takip edebilmek ve geri dönüşlerini en sağlıklı şekilde sağlayabilmek,
 • Hastalarımızın kimlik tespitinin sağlanabilmesi ve tıbbi hizmetin alınması adına hasta takip sistemimiz aracılığıyla; T.C kimlik numaranız, doğum tarihiniz, aile yakınlarınızın isim bilgileri, telefon numaranız, adres bilgileriniz alınarak kişisel verileri koruma altına alabilmek amaçlanmaktadır.

Sizlere en doğru şekilde sağlık hizmeti verebilmek adına ihtiyaç duyulması durumunda gerek acil durum kontrolü sağlayabilmek amacıyla, gerekse tarafınızdan alınan özel nitelikli verilerin hastalarımızın tedavi süreçlerinizi takip altına alırken gerekli aksiyonları sağlayabilmek için ilgili verilerin işlenmesini sağlama amacı gütmekteyiz. Bu çerçevede belirtilen genel nitelikli verilerin haricinde kalan özel nitelikli verileriniz hastanemizce Kanun’da öngörülen maksimumum düzeyde idari, hukuki ve teknik tedbirleri sağlanarak, sadece amaca yönelik olarak öngörülen şekilde işlenmektedir. Bu bağlamda özel nitelikli veriler Kanunu’nun 6.maddesi uyarınca şu şekilde tanımlanmıştır; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” Hastanemizce 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu başta olmak üzere kişisel sağlık verilerini koruma altına alan tüm ulusal ve uluslararası sair mevzuatlar uyarınca hastanemizce işlediğimiz özel nitelikli verileri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hastanemizin hizmetlerinden faydalanabilmek adına ve özel sağlık kurumlarının tabi oldukları mevzuatlar kapsamında ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz nedeniyle; Hasta takip sistemimiz aracılığıyla kan grubunuz, muayene bilgileri, doktorlarımız tarafından konulan tanılarınız, laboratuvar tarafından edinilen önemli tetkik bilgileriniz, tıbbi bilgileriniz ve verilen tedavi tarafımızca hasta mahrumiyetini koruma altına alarak işlenmektedir,
 • Hastalarımıza sunmuş olduğumuz Hastane hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak tedavi ve tahlil sonuçlarınızı kapsayacak şekilde tıbbi dokümanların işlenmesini sağlamak,
 • Hastalarımız ve hastanemiz arasında akdedilen sözleşmelerin ve işbu sözleşmeden doğan bedel karşılığında tarafınıza bildirilecek olan fatura bilgilerinin düzenlenmesini kontrol altına almak,
 • Kişisel sağlık verilerinin korunması bağlamında başta 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili kişisel verileri koruma kurulunun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararı ve hasta hakları yönetmeliği ile ilgili ulusal ve uluslararası sair tüm mevzuatlar uyarınca başta Sağlık Bakanlığı’nın ve hasta ve/veya hastalık verisi talep eden diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının; talep ettikleri belgelerin kamu sağlığı ve kamu yararı başta olmak üzere istenilen kişisel verilerinin iletilmesini sağlamak,
 • Hastalarımızın tedavilerini en doğru şekilde takip edebilmek amacıyla Hastane iç işleyişinde alınacak hizmet faaliyetlerini sağlayabilmek ve ilgili Hastane yönetim faaliyetlerinin sizlere verilecek tıbbi hizmetin belirlenmesini kontrol altında tutmak,
 • Hastanemiz tarafından gerçekleştirilen tıbbi muayene ve tetkiklerin devamında hastalığın araştırmasını sağlamak ve sizlere hastalıkla ilgili olarak kişisel iletişim bilgilerinizi kullanmak suretiyle tarafınıza doğru bilgi sağlayabilmek amacıyla özel nitelikli verileriniz işlenmektedir.

 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA YÖNTEMLERİ

 

Hastane fiziki ve sanal ortamda paylaşmış olduğunuz veriler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca özel nitelikli verileriniz açık rızanız alınarak ve gerektiği takdirde sadece ilgili Kanun’un öngördüğü istisnai haller kapsamında açık rızanız alınmaksızın işlenmektedir. Tüm kişisel verileriniz kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak hastanemizce denetim altında tutulmaktadır. Tüm sair mevzuatlar kapsamında gerek kanun uyarınca gerekse kişisel verileri koruma kurumunun tebliğleri uyarınca birçok idari ve teknik araçla verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Siz değerli hastalarımızın verileri; ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yer alan güvencelerle koruma altına alarak sürekli bir denetim altına alarak sadece amaca uygun olarak işlemekte ve korumaktayız.

 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIMI

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunumuzun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak ilgili maddelerde yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, işbu aydınlatma metnimizin 2.maddesinde yer alan amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle siz hastalarımızın tıbbi hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve hastanemizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisine alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan Hastane yetkileri kapsamında verileriniz hastanemiz hekimleri, konsültanlar, sağlık hizmet personel ve yöneticileri, laboratuvarlar ve çalışanları, eczaneler, sağlık bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı, adli süreçlerin varlığı halinde adli makamlar ve görevlileri, hasta yakınları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde mevzuatların öngördüğü şekilde veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

 

 

 • HASTALARIMIZIN HAKLARI

 

Kişisel verisi işlenen hastalarımızın hakları 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11.maddesi uyarınca belirtilmiştir;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 • İLGİLİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BAŞVURU TALEPLERİNİZ

 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca bu konudaki taleplerinizi yazılı olarak ve/veya hastanenin belirlediği yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede hastanemizin belirlediği yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma ile ilgili taleplerinizi ……….. yer alan başvuru formu üzerinden veya kurumumuzdan fiziksel olarak talep edebileceğiniz kişisel verileri koruma formunu güvenli elektronik imza ile ortadogu@hs03.kep.tr adresine veya ilgili talebinizi noter aracılığı ile  “Atatürk Mah. 31076 Sk. Ortadoğu Hastanesi A Blok. No:1. Mezitli/Mersin” adresine talebinizi kimlik bilgileriniz ve talebiniz açık olarak anlaşılacak şekilde gönderebilir veya fiziksel olarak elden teslim edebilirsiniz.

 

Samet

About Samet

Leave a Reply

error: Content is protected !!